Bắc Kinh xuất khẩu công nghệ thông tin đến các nước độc tài

China is exporting its model of the internet

Think the Great Firewall only exists in China? Think again.

Beijing is now exporting its technology in internet control to authoritarian regimes.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh đang xuất khẩu công nghệ thông tin đến các nước độc tài để kiểm duyệt thông tin trên không gian mạng.

Nguồn: DW News.