Chia sẻ:

YK:n ihmisoikeuskomitea on huolestunut Vietnamin ihmisoikeustilanteesta. Sananvaupautta yritetään edelleen tiukentaa kyberturvallisuuslaella, joka astuu voimaan ensi vuoden alussa. Se mm. antaa hallitukselle vapautta penkoa kansalaistensa yksityisviestejä ja rajoittaa sosiaalisen median käyttöä.

Ủy ban Nhân quyền LHQ lo ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam trong nước sẽ bị thắt chặt qua Luật An ninh mạng, luật sẽ đi vào hiệu lực vào ngày 1.1.2019. Luật An ninh mạng cho phép chính phủ tự do kiểm soát các thông điệp riêng tư của các công dân và hạn chế việc sử dụng các phương tiện truyền thông qua mạng xã hội.


 

The UN Human Rights Office for South-East Asia is concerned with the passing of the controversial Cyber Security Law by the National Assembly on Tuesday, which contains a number of provisions that are in contravention with Viet Nam’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The law provides sweeping new powers to the authorities, allowing them to force technology companies and service providers to share computer data, including personal information, to deny services and to censor users’ posts without any judicial review. We are further concerned that this law may be used to further crack down on dissenting voices in Viet Nam and would like to encourage the Government of Viet Nam to provide an enabling environment where freedom of expression, both online and offline, is protected.

While freedom of opinion is an absolute right, freedom of expression can be subjected to certain restrictions, but these shall only be such as provided by law and necessary with respect to: the rights or reputation of others; the protection of national security, public order, public health or morals. Furthermore, any interference must be subject to careful and critical assessment of its necessity, legitimacy and proportionality.

We also regret the apparent lack of consultation with the public, as well as businesses which might be affected by the new law, prior to the passing of the law and call on the Government of Viet Nam to involve citizens and civil society in law and policy making.

We are further concerned about reports of clashes between protesters and the police across Viet Nam on Sunday in nation-wide demonstrations against the two bills on Special Economic Zones and Cyber Security, which led to the arrests of a large number of protesters. We are particularly concerned about allegations that some protesters were beaten by law enforcement authorities.

It is expected that these issues pertaining to freedom of opinion, expression and assembly will be discussed in detail in early 2019 during Vietnam’s reviews under the Universal Periodic Review and by the UN Human Rights Committee on the implementation of its commitments under the ICCPR.

 

Lähde: UN Human Rights – Asia . 14.6.2018
——————————————

VĂN PHÒNG NHÂN QUYỀN TẠI ĐÔNG NAM Á LÊN TIẾNG VỀ VIỆC QUỐC HỘI VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT AN NINH MẠNG

Văn phòng nhân quyền tại Đông Nam Á của Liên hiệp quốc bày tỏ quan ngại về việc Quốc hội Việt Nam thông qua bộ luật An Ninh Mạng vốn gây nhiều tranh cãi vì chứa đựng những điều khoản đi ngược lại với những cam kết của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã ký. Luật An ninh mang trao cho Chính quyền một quyền lực rất lớn, cho phép họ yêu cầu các công ty công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu về thông tin cá nhân của người dùng, từ chối cung cấp dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người dùng mà không cần đến quyết định của tòa án. Chúng tôi bày tỏ thêm quan ngại rằng Luật an ninh mạng có thể được Chính quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Chúng tôi khuyến khích Chính phủ Việt Nam cung cấp môi trường thuận lợi cho tự do ngôn luận cả trên mạng và ngoài đời ở Việt Nam.

Trong khi khi tự do tư tưởng là quyền tuyệt đối thì tự do biểu đạt có thể bị giới hạn trong một số phạm vi, nhưng chỉ khi những giới hạn này được quy định bởi luật và là cần thiết trong việc bảo vệ: quyền lợi hoặc danh tiếng của người khác; an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng và đạo đức xã hội. Hơn nữa, bất kì sự can thiệp nào cũng cần phải được đánh giá một cách cẩn thận và khách quan về tính cần thiết, tính hợp pháp và tính cân xứng.

Chúng tôi lấy làm tiếc về việc thiếu các hoạt động tham vấn minh bạch với công chúng, cũng như các doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi luật An ninh mạng trước khi luật được thông qua. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để người dân và xã hội dân sự tham gia vào quy trình làm luật và chính sách.

Chúng tôi cũng đang quan tâm tới các báo cáo đụng độ giữa những người biểu tình và công an trên khắp Việt Nam trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối Dự luật về các đặc khu kinh tế và An ninh mạng, dẫn đến việc bắt giữ một số lượng lớn người biểu tình vào ngày Chủ nhật vừa qua. Chúng tôi đặc biệt lo ngại với cáo buộc- một số người biểu tình đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đánh đập.

Các vấn đề liên quan đến quyền tự do ngôn luận, biểu đạt và lập hội dự kiến sẽ được thảo luận chi tiết vào đầu năm 2019, trong các phiên kiểm điểm đối với Việt Nam, trong khuôn khổ của kỳ Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR). Đồng thời, Uỷ ban Nhân quyền LHQ cũng sẽ đánh giá mức độ thực hiện của Việt Nam đối với những cam kết của nước này theo Công Ước… (ICCPR).

Lược dịch: Trí Việt News – www.triviet.news

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.